پیشنهادهای ویژه

آماده تحویل
املاک قبرس

کد پروژه : C301

تحویل

2017/04

     شروع قیمت(لیر)

     245000

شروع متراژ از

61 متر

        شهر

        قبرس شمالی
آماده تحویل

کد پروژه : P231

تحویل

2014/06

     شروع قیمت(لیر)

     385000

شروع متراژ از

51 متر

        شهر

        استانبول اروپایی
آماده تحویل
املاک ترکیه

کد پروژه : P230

تحویل

2012/06

     شروع قیمت(لیر)

     385000

شروع متراژ از

68 متر

        شهر

        استانبول اروپایی
املاک ترکیه

کد پروژه : P233

تحویل

2019/02

     شروع قیمت(لیر)

     500000

شروع متراژ از

126 متر

        شهر

        استانبول اروپایی
آماده تحویل

کد پروژه : P220

تحویل

2017/07

     شروع قیمت(لیر)

     540000

شروع متراژ از

63 متر

        شهر

        استانبول اروپایی